Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van artikelen 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 gericht aan klanten en leveranciers Isla Solutions Srl

Isla Solutions Srl, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens, overeenkomstig en voor de doeleinden van EU-verordening 2016/679 hierna 'AVG', informeert u hierbij dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van belanghebbenden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat een dergelijke verwerking gebaseerd zal zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovengenoemde wetgeving en de daarin vastgelegde beschermingsverplichtingen.

Doel van de verwerking : uw gegevens worden in het bijzonder verwerkt voor de volgende doeleinden die verband houden met de uitvoering van verplichtingen met betrekking tot wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals:

 • Precontractuele afspraken
 • Contract opstellen, opstellen en/of ondertekenen
 • Beheer van aankoop- en verkooporders en assistentie na aankoop/verkoop
 • Digitale archivering

En meer in het algemeen worden uw gegevens verwerkt voor:

 • wettelijke verplichtingen met betrekking tot burgerlijke, fiscale, boekhoudkundige regels, gemeenschapsregels en -regelgeving, enz.;
 • verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen die zijn gegeven door autoriteiten die daartoe door de wet zijn gelegitimeerd en door toezichthoudende instanties;
 • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten en daarmee samenhangende verplichtingen;

De verwerking van functionele gegevens voor het nakomen van deze verplichtingen is noodzakelijk voor het correcte beheer van de relatie en het verstrekken ervan is verplicht om de hierboven aangegeven doeleinden te verwezenlijken. De Verwerkingsverantwoordelijke informeert tevens dat het niet of onjuist doorgeven van de verplichte informatie het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk kan maken om de adequaatheid van de verwerking zelf te garanderen.

Verwerkingsmethoden: uw persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren worden verwerkt:

 • het toevertrouwen van orderverwerking en beheer aan derden;
 • behandeling met behulp van elektronische rekenmachines
 • handmatige verwerking met behulp van papieren archieven

Alle verwerkingen vinden plaats met inachtneming van de in de artikelen genoemde methoden. 6 (Rechtmatigheid van de verwerking), 32 (Veiligheid van de verwerking) van de AVG en door het nemen van de passende veiligheidsmaatregelen die worden overwogen.

Communicatie : uw gegevens worden uitsluitend meegedeeld aan bevoegde en naar behoren aangewezen personen voor de uitvoering van de diensten die nodig zijn voor het correcte beheer van de relatie, met een garantie voor de bescherming van de rechten van de belanghebbende.

 • Uw gegevens worden alleen verwerkt door geautoriseerd personeel en in het bijzonder door de volgende categorieën werknemers
 • Administratief kantoor;
 • Orderbeheer en after-sales kantoor

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven, in het bijzonder om:

 • Adviseurs en freelancers, ook in aanverwante vorm;
 • Leveranciers van bedrijven;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • Openbare instanties die voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Verspreiding : De persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen en opgeslagen, beperkt tot de hierboven aangegeven doeleinden, in het geval van back-upopslag van gegevens op clouddiensten bijvoorbeeld: One-Drive, GoogleDrive, Icloud. We hebben de naleving van de hoogste beveiligingsniveaus geverifieerd die momenteel beschikbaar zijn voor cloudservices. De behandeling voldoet daarmee aan de Europese wetgeving.

Bewaartermijn: Wij informeren u dat, in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, doelbinding en gegevensminimalisatie, overeenkomstig art. 5 van de AVG wordt verwacht dat de bewaartermijn van uw persoonsgegevens 10 jaar bedraagt, in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek art. 2220 en in de beste voorwaarden die nodig kunnen zijn om de rechten van Isla Solutions Srl te beschermen

Eigenaar: de gegevensbeheerder is, overeenkomstig de wet, Isla Solutions Srl Corso Filippo Turati, 24 – Turijn 10128; e-mail: amministrazione@allyoucantrend.com in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht om van de eigenaar de annulering, beperking, actualisering, rectificatie, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen, en in het algemeen kunt u alle rechten uitoefenen waarin de artikelen voorzien. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van de AVG.

EU-reg. 2016/679: Artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Rechten van de belanghebbende

 • De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die hem betreffen, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en om de mededeling ervan in een begrijpelijke vorm.
 • De belanghebbende heeft het recht om de aanduiding te verkrijgen:
 1. de herkomst van de persoonsgegevens;
 2. van de doeleinden en methoden van verwerking;
 3. van de logica die wordt toegepast bij verwerkingen met behulp van elektronische instrumenten;
 4. de identificatiegegevens van de ingevolge artikel 5 lid 2 aangewezen eigenaar, beheerders en vertegenwoordiger;
 5. van de subjecten of categorieën van subjecten aan wie de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of die hiervan kennis kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordigers op het grondgebied van de staat, managers of agenten.
 • De belanghebbende heeft recht op het verkrijgen van:
 1. actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
 2. de annulering, transformatie naar anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan het bewaren niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
 3. de verklaring dat de onder a) en b) genoemde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook wat de inhoud ervan betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze uitvoering onmogelijk blijkt of het gebruik inhoudt van middelen die kennelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht;
 4. dataportabiliteit.
 • De belanghebbende heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:
 1. om legitieme redenen tot de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;
 2. tot de verwerking van persoonlijke gegevens die hem betreffen met het oog op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

U kunt uw rechten jegens de gegevensbeheerder op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met amministrazione@allyoucantrend.com. Als u een klacht wilt indienen bij de bevoegde autoriteit, kunt u contact opnemen met de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rome, e-mail: garantie@gpdp.it .

Voor informatie en om profileringscookies van derden uit te schakelen, gaat u naar de website www.youronlinechoices.com/it

© allyoucantrend.com
Isla Solutions SRL – Corso Filippo Turati, 24 – Turijn 10128
BTW-nummer: 12156050010